Terapia Pedagogiczna

Twoje dziecko poszło do szkoły z radością, a wróciło z płaczem? Początkowy zapał do nauki prysł jak bańka mydlana? Jak to możliwe, że Twoje mądre dziecko nie potrafi nauczyć się czytać? Czy jest leniwe? Niekoniecznie! To mogą być efekty specyficznych trudności w uczeniu się. Jeśli widzisz, że Twoje dziecko ma problemy z nauką czytania, pisania, liczenia – zwróć się do nas. W Śląskim Centrum Rozwoju Dziecka zdiagnozujemy problem, podpowiemy jak mu zaradzić, a w razie potrzeby – zaproponujemy zindywidualizowaną terapię pedagogiczną.

Terapia pedagogiczna – co to jest?

Głównym założeniem terapii pedagogicznej jest udzielenie dziecku wsparcia w walce z trudnościami w nauce, zaburzeniami rozwojowymi i w zachowaniu, tym samym zapobiegając konsekwencjom takim jak niepowodzenia szkolne oraz zaburzenia emocjonalne i psychiczne.

Specyficzne trudności w uczeniu się

W praktyce do terapeuty pedagogicznego trafiają zwykle dzieci z podejrzeniami specyficznych trudności w uczeniu się. Mianem tym, w najprostszym ujęciu, określa się problemy z nauką nieadekwatne do poziomu inteligencji, ogólnego rozwoju i wieku dziecka.  Wyróżnia się następujące specyficzne trudności w uczeniu się:
– dysortografię – kiedy dziecko ma problemy z prawidłową pisownią,
– dysleksję – polegającą na zaburzonej nauce czytania,
– dysgrafię – gdzie głównym problemem jest strona graficzna pisma,
– dyskalkulię – w której występują trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych.

Kiedy udać się do specjalisty?

Zwykle sygnały świadczące o problemach dostrzegają rodzice i nauczyciele w momencie rozpoczęcia przez dziecko nauki szkolnej, rzadziej na etapie przedszkolnym. Bardzo istotne jest szybkie wychwycenie problemu, ponieważ niezauważone trudności będą się nawarstwiać, powodując coraz większe braki. W dalszej perspektywie pojawić się mogą niepowodzenia szkolne, a co za tym idzie frustracja i niechęć do szkoły, niskie poczucie własnej wartości, a w skrajnych przypadkach nawet fobia szkolna.

Jakie objawy powinny zaalarmować rodzica?

Objawów przemawiających za wystąpieniem specyficznych problemów w nauce jest dużo, jednak do najczęściej wymienianych należą:
– wyraźne trudności w nauce czytania,
– nieczytelne, trudne do rozszyfrowania pismo,
– nieprawidłowe odczytywanie, „przekręcanie” wyrazów,
– trudności z obliczeniami matematycznymi,
– nieprawidłowy kierunek zapisu poszczególnych liter, tzw. statyczne odwracanie liter takich jak „b” i „d”, „p” i „b”, „u” i „n”
– pismo lustrzane oraz pisanie od strony prawej do lewej.

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się wymaga współpracy specjalistów z zakresu pedagogiki i psychologii, czasem również logopedy, psychiatry lub neuropsychiatry. Diagnozę taką przeprowadzają poradnie psychologiczno – pedagogiczne, które następnie proponują wdrożenie terapii.

Dla kogo jeszcze terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna nie jest jednak skierowana wyłącznie do dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Pomoc znajdą również dzieci borykające się między innymi z takimi problemami, jak:
– zaburzenia koncentracji uwagi,
– problemy z zapamiętywaniem,
– nieharmonijny rozwój,
– nieprawidłowa motoryka, w tym grafomotoryka,
– zaburzenia orientacji przestrzennej,
– zaburzona lateralizacja,
– opóźnione tempo procesów poznawczych.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia prowadzone przez terapeutę pedagogicznego zwane są zwykle zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi. Po postawieniu diagnozy kolejnym krokiem dla terapeuty jest ustalenie planu działania.  Jest on oczywiście uzależniony od rodzaju stwierdzonych problemów, tego jakie umiejętności szkolne są dla dziecka najtrudniejsze do opanowania, w jaki sposób trudności te są powiązane z funkcjonowaniem psychofizycznym,  jakie błędy są najczęściej przez dziecko popełniane, itd. Program terapeutyczny powinien uwzględniać zasadę stopniowania trudności, przy czym dziecko powinno pozostać na danym etapie tak długo, aż dobrze opanuje przynależne mu umiejętności. Podczas poszczególnych sesji terapeuta zachęca dziecko do wykonywania różnego typu ćwiczeń, motywuje i czuwa nad jego samopoczuciem, w razie potrzeby wprowadzając elementy zajęć relaksacyjnych i odpoczynkowych.