Kilka słów o narzędziu diagnostycznym ADOS-2

ADOS-2 opiera się na obserwacji zachowań charakterystycznych dla autyzmu. Jest to narzędzie stosowane na całym świecie, a najmłodszy uczestnik badania musi mieć skończony 12 -ty miesiąc życia, oraz potrafić chodzić. Nie ma za to górnej granicy wieku. Jest to narzędzie równie dobre dla dzieci ,młodzieży, jak i dorosłych!

Składnikami Ados-2 są próby i zadania adekwatne do wieku uczestnika, oraz poziomu jego funkcjonowania, jest to możliwe dzięki adekwatnemu doborowi odpowiedniego modułu dla badanego.

Czas trwania badania jest w przedziale od 40 minut do 60 minut.

Po zadaniach i próbach, następuję analiza badania przez certyfikowanego diagnostę.

Na podstawie obserwacji, diagnosta dokonuje  punktacji różnych aspektów zachowania badanego, co pozwala stwierdzić czy i w jakim stopniu zachowania te wskazują na zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Diagnosta ocenia zachowania z rożnych kategorii między innymi język i komunikacja, wzajemność w interakcjach społecznych, zabawa/wyobraźnia, zachowania stereotypowe i inne zachowania odbiegające od normy.

Ados-2 jest narzędziem częściowo ustrukturalizowanym, oraz wymaga użycia wystandaryzowanych pomocy, ocena również jest oparta o ścisłe określone kryteria.

Istnieje dokładnie określony sposób postępowania, rzetelnie też są określone przedmioty, które biorą udział w badaniu, kolejność pytań, sposób wypowiadania się, a na końcu wszystkie, nawet najdrobniejsze elementy podlegają szczegółowej ocenie. Dzięki tym kryteriom jest to badanie obiektywne.

Wyniki Ados-2 stanowią istotną informację dla terapeutów, dzięki czemu plan terapii może być skuteczniejszy.

Jeżeli Państwo zauważyli jakiekolwiek trudności w funkcjonowania dziecka, lub swoim to zachęcamy do kontaktu. Diagnoza w naszej placówce składa się z trzech spotkań. Pierwsze jest zapoznaniem się z rodzicem, oraz dzieckiem. Składa na nie się również zebranie wywiadu, oraz zapoznanie się z ewentualną dokumentacją medyczną. Na drugim spotkaniu następuję badanie Ados-2. Trzecie spotkanie to analiza wyników
Koszt to 1000 zł.

Z pewnością znajdziemy termin dogodny dla Państwa.

 

Zapraszamy.